About us

kizuku inc.

est.  March 2015

CEO Kosuke Shimada